Runov School օտար լեզուների դպրոց

 Ուսումնական կենտրոնի հետ կապնվելիս խնդրում ենք Lesson.am ը նշեք որպես տեղեկատվության աղբյուր

 a601aee58fbe8ffe64d0c05e167855bc

Հասցե:  Ք. Երևան,Մ.Մաշտոցի պող. 13

Հեռ.: 060-50-18-50, 099-72-90-50,055-72-90-50

 Վեբ Կայք: DenisRunovschool.am

 

  Ուսումնական կենտրոնը չի համագործակցում Lesson.am կայքի հետ,այդ իսկ պատճառով դասընթացների մասին տեղեկություններ առկա չեն կայքում.