T & D ուսումնական կենտրոն

 Ուսումնական կենտրոնի հետ կապնվելիս խնդրում ենք Lesson.am ը նշեք որպես տեղեկատվության աղբյուր

 

 

Հասցե:  Ք. Երևան,Մասիսյան փող.,10 շենք N3

Հեռ.: 010-20-43-97

 Վեբ Կայք: td-consult.am

 

  Ուսումնական կենտրոնը չի համագործակցում Lesson.am կայքի հետ,այդ իսկ պատճառով դասընթացների մասին տեղեկություններ առկա չեն կայքում.