ULC լեզուների ուսուցման կենտրոն

 Ուսումնական կենտրոնի հետ կապնվելիս խնդրում ենք Lesson.am ը նշեք որպես տեղեկատվության աղբյուր


Հասցե:  Ք. Երևան,Կորյունի փ.,7-րդ հարկ

Հեռ.: 010-52-27-92, 091-72-11-27,010-59-23-13,099-57-47-78

 

 

  Ուսումնական կենտրոնը չի համագործակցում Lesson.am կայքի հետ,այդ իսկ պատճառով դասընթացների մասին տեղեկություններ առկա չեն կայքում.