Vela ուսումնական կենտրոն

 Ուսումնական կենտրոնի հետ կապնվելիս խնդրում ենք Lesson.am ը նշեք որպես տեղեկատվության աղբյուր

 

 

Հասցե:  Ք. Երևան Պռոշյան փողոց 2/1 շենք. 2/1 

Հեռ.: 099-88-02-57 , 041-88-02-77

 

  Ուսումնական կենտրոնը չի համագործակցում Lesson.am կայքի հետ,այդ իսկ պատճառով դասընթացների մասին տեղեկություններ առկա չեն կայքում.